Skip to content

Privacy en cookies

EVA grafische vormgeving en uitvoering, gevestigd aan Goudsbloemweg 7, 1338 RJ Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Goudsbloemweg 7

1338 RJ Almere

036 – 535 24 68

zakelijk@evadehilster.nl

 

Eva de Hilster is de Functionaris Gegevensbescherming van EVA grafische vormgeving en uitvoering. Zij is te bereiken via zakelijk@evadehilster.nl.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

EVA grafische vormgeving en uitvoering verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • voor- en achternaam,
  • telefoonnummer,
  • e-mailadres,
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

EVA grafische vormgeving en uitvoering verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Dienstverlening: communicatie over, offrering en facturering van opdrachten.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om deze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
  • EVA grafische vormgeving en uitvoering verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn boekhouding en belastingaangifte.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

EVA grafische vormgeving en uitvoering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien er langer dan 3 jaar geen contact is geweest of een opdracht is verstrekt, worden voor- en achternaam, direct e-mailadres en telefoonnummer verwijderd.

Uitzondering hierop zijn gegevens die dienen te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen zoals administratie die voor de belasting 7 jaar bewaard dient te worden. 

Delen van persoonsgegevens met derden

EVA grafische vormgeving en uitvoering verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. EVA grafische vormgeving en uitvoering besteedt de verwerking van gegevens niet uit aan andere bedrijven.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

De website van EVA grafische vormgeving en uitvoering gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EVA grafische vormgeving en uitvoering en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar zakelijk@evadehilster.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

EVA grafische vormgeving en uitvoering wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

EVA grafische vormgeving en uitvoering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via zakelijk@evadehilster.nl.